Ποινικό Μητρώο: Πώς και από πού θα το αποκτήσω

Ποινικό μητρώο: Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.).

1. Πότε απαιτείται αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου;– Στην ποινική διαδικασία

– Για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό.

2. Πού τηρείται το αρχείο Ποινικού Μητρώου;

– Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης, για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

– Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

3. Είμαι πολίτης. Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για λήψη αντιγράφου του Ποινικού μου Μητρώου;

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για λήψη αντιγράφου Π.Μ. έχετε ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός σας.

– Με φυσική παρουσία:
– σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

– Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται:
– Από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ»
– Από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

4. Είμαι Πολίτης. Πώς αποκτώ πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες υποβολής αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, θα πρέπει να θεωρείστε από τα παρακάτω συστήματα διαπιστευμένος χρήστης:
– Από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», σύμφωνα με τους κανόνες διαπίστευσης που θέτει η πύλη «ΕΡΜΗΣ».
– Από τη διαδικτυακή πύλη του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ».

Για να διαπιστευθείτε στην πύλη του Ε.Π.Μ. απαιτείται:
α) να συμπληρώσετε και υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης που υπάρχει στην πύλη.

β) Μετά τη διαδικασία αυτή οφείλετε να προσέλθετε είτε στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στο Τμήμα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και να επιδείξετε τα αποδεικτικά ταυτοποιητικά σας στοιχεία δηλαδή το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας ή η αντίστοιχη υπηρεσιακή, εφόσον αναφέρει τα προς ταυτοποίηση στοιχεία ή όποιο άλλο δημόσιο έγγραφο φέρει τα στοιχεία αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να προσκομίσετε συμπληρωματικό δημόσιο έγγραφο.
Μετά τη διαδικασία αυτή θεωρείστε διαπιστευμένος χρήστης και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας και τέλος να παραλάβετε και εκτυπώσετε το αντίγραφο.

5. Πώς μπορώ να δω και να γνωρίζω αν εκδόθηκε το Ποινικό Μητρώο;

– Θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα SMS εάν έχετε δηλώσει κινητό τηλέφωνο.
– Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη του «Εθνικού Ποινικού Μητρώου», εφόσον είστε διαπιστευμένος χρήστης.

– Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», εφόσον είστε διαπιστευμένος χρήστης.
– Για την επεξεργασία του αιτήματος απαιτούνται έως πέντε [5] εργάσιμες ημέρες.

6. Εκπροσωπώ φορέα του Δημοσίου. Πώς αποκτώ πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες υποβολής αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα πρέπει να θεωρείστε από τα παρακάτω συστήματα διαπιστευμένος χρήστης:

– Από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης που θέτει η πύλη «ΕΡΜΗΣ» (επί του παρόντος δεν ισχύει).
– Από τη διαδικτυακή πύλη του «Εθνικού Ποινικού Μητρώου».

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αφορά τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

Όταν ο Φορέας σας παρουσιάζει συχνή κίνηση υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών Π.Μ. και διαθέτει περιφερειακές υπηρεσίες ανά τη χώρα, εφαρμόζεται ο ρόλος των Κεντρικών Διαχειριστών του Φορέα (π.χ. ΕΛ.ΑΣ. και Αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας).

Στην περίπτωση αυτή διαπιστεύονται Κεντρικοί Διαχειριστές από την έδρα του Φορέα, οι οποίοι έχουν ως ρόλο τη διαπίστευση υπαλλήλων του Φορέα τους, συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα για αίτηση διαπίστευσης.

Όταν ο Φορέας σας παρουσιάζει μικρή κίνηση υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών Π.Μ. ή δεν έχει Κεντρική Αρχή, εφαρμόζεται ο ρόλος των χρηστών-Φορέων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση αυτή διαπιστεύεστε συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα για αίτηση διαπίστευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για να διαπιστευθείτε, απαιτείται:
α) Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης που υπάρχει στην πύλη ειδικά για τους εκπροσώπους φορέων της δημόσιας διοίκησης.
β) Μετά τη διαδικασία αυτή, οφείλετε να προσέλθετε είτε στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είτε στο Τμήμα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και να παραδώσετε ή να επιδείξετε αντίστοιχα τα αποδεικτικά ταυτοποιητικά σας στοιχεία που αποτελούνται από:

– Τo έγγραφο της υπηρεσίας σας από το οποίο να αναφέρεται το σύνολο των ταυτοποιητικών σας στοιχείων και προκύπτει ότι θα έχετε τη δικαιοδοσία της υποβολής και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου.
– Το δελτίο της αστυνομικής ή αντίστοιχης υπηρεσιακής σας ταυτότητας

7. Είμαι υπάλληλος Δημοσίου Φορέα και θέλω να επιβεβαιώσω ότι το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που προσκομίζει ο πολίτης είναι ακριβές.

– Για την επιβεβαίωση αυτή εισέρχεστε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και αναζητάτε από το ειδικό τμήμα της διαδικτυακής πύλης το αντίγραφο με βάση τα στοιχεία του αντιγράφου που είναι ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, η ημερομηνία του και ο δωδεκαψήφιος κωδικάριθμος που φαίνεται στο αριστερό κάτω μέρος του αντιγράφου.
– Το αντίγραφο που βλέπετε είναι μόνο για λόγους επιβεβαίωσης και φέρει υδατογράφημα με το λεκτικό «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ».

8. Είμαι πολίτης. Πώς μπορώ να παραλάβω το Ποινικό Μητρώο;

– Με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

– Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών αποστολής αντιγράφου Ποινικού Μητρώου που παρέχονται:
– Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
– Από τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

9. Είμαι εκπρόσωπος φορέα του Δημοσίου. Πώς μπορώ να παραλάβω το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για το οποίο έχω υποβάλλει αίτηση;

– Μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του «Εθνικού Ποινικού Μητρώου» στις οποίες είστε διαπιστευμένος χρήστης (η διαδικασία της διαπίστευσης αναφέρεται παραπάνω.

 

Σχετικά Νέα