Αυξημένα κέρδη για την Εθνική Πανγαία το 2018

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2018 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε €121,4 εκατ. έναντι €117,9 εκατ. το 2017.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από €100,5 εκατ. το 2017 σε €101,6 εκατ. το 2018. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €46,3 εκατ. έναντι κέρδους €17,2 για το 2017. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το 2018 ανήλθαν σε €115,1 εκατ. (έναντι κερδών €83,7 εκατ. το 2017) καταγράφοντας αύξηση 37,5%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €1.286,6 εκατ. ή €5,04 ανά μετοχή έναντι €1.227,6 εκατ. και €4,80 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.120 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία, δύο στην Κύπρο και δύο στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν €1.779 εκατ. (31.12.2017: €1.581
εκατ.).

Σχετικά Νέα