Νέα πλατφόρμα του gov.gr- myInfo για τους πολίτες-Ποιους αφορά και πώς θα λειτουργεί

Έρχεται η πλατφόρμα του gov.gr για την ψηφιακή διασταύρωση και τη διόρθωση στοιχείων των πολιτών καθώς πήρε ΦΕΚ η ΚΥ 16000 ΕΞ 2024.

Πρόκειται για την εφαρμογή «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» η οποία αναμένεται να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο σε πολίτες και δημόσιο, ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ, θα διασφαλίσει την ορθότητα, την ακεραιότητα, την ακρίβεια και τη διαρκή επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.

Στην εφαρμογή αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,

β. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.,

i. έχουν προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),

ii. είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), και έχουν δυνατότητα επιβεβαίωσης δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

β. με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

2.Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω του gov.gr – ΕΨΠ

1. Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 8, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

α. Όνομα

β. Επώνυμο

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής

ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της απόφασης, και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.

β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πα-τρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.

στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

3. Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Επώνυμο

β. Όνομα

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία Γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

i. έχουν προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),

ii. είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), και έχουν δυνατότητα επιβεβαίωσης δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

β. με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

2.Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω του gov.gr – ΕΨΠ

1. Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 8, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

α. Όνομα

β. Επώνυμο

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής

ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της απόφασης, και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.

β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πα-τρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.

στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

3. Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Επώνυμο

β. Όνομα

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία Γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα