Μειώθηκαν κατά 8,8 δισ. ευρώ τα “κόκκινα” δάνεια στο α’ εξάμηνο 2019

Επιταχυνόμενους ρυθμούς έλαβε η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών από τα τέλη του περασμένου έτους, με τη μείωση που κατέγραψαν οι τράπεζες στο α’ εξάμηνο του 2019 να ανέρχεται σε 8,8 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

Η υπολειπόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έναντι του ετήσιου στόχου, ύψους 4,3 δισ. ευρώ για το 2019, διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων.

Ο δείκτης NPE στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 37%. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 204 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019, με το κόστος του πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 136 μονάδες βάσης, κοντά στα επίπεδα του α’ εξαμήνου 2018 (132 μ.β.).

Η Alpha Bank, η οποία εξετάζει σχέδιο επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, θα μειώσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους τα NPEs κατά 4,8 δισ. ευρώ. Το 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθει από οργανική μείωση και τα υπόλοιπα από δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων που “τρέχουν” ήδη: το χαρτοφυλάκιο Neptune 1,8 δισ. ευρώ, δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα και το χαρτοφυλάκιο Orion 1,9 δισ. ευρώ, τιτλοποίηση δανείων λιανικής με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Σε ετήσια βάση (Ιούνιος 2018-Ιούνιος 2019) τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 3,3 δισ. ευρώ. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο και κατά 400 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2019, ενώ μειώθηκε η δημιουργία νέων NPEs (480 εκατ. ευρώ ήταν τα new entries το β’ τρίμηνο 2019) και αυξήθηκαν τα δάνεια που θεραπεύτηκαν λόγω αύξησης των εισπράξεων (860 εκατ. ευρώ τα δάνεια που πέρασαν στα εξυπηρετούμενα).

Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της στο α’ εξάμηνο κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ. ευρώ. Η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση το α’ εξάμηνο 2019, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 1,2 δισ. ευρώ από οργανικές κινήσεις και με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις. Η τράπεζα ετοιμάζει χαρτοφυλάκια προς πώληση συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ έως το 2020. Όσον αφορά το έξοδο προβλέψεων, διαμορφώθηκε στα 332 εκατ. ευρώ ή 174 μονάδες βάσης.

Τα συνολικά NPEs της Eurobank μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης 1,7 δισ. ευρώ στεγαστικών δανείων και του αρνητικού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο σχηματισμός των νέων NPEs ήταν αρνητικός κατά 321 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο και κατά 205 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2019.

Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 32,8% στο τέλος Ιουνίου, με στόχο να βρεθεί στο 15,9% στο τέλος του τρέχοντος έτους και στο 8,8% στο τέλος του 2021. Η τράπεζα στοχεύει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 1,3 δισ. ευρώ το 2020 και 1,7 δισ. ευρώ το 2021.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του α’ εξαμήνου 2018, σε 348 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 190 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Πηγή: capital.gr

Σχετικά Νέα