Στο 5,26% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha Bank

Τα δικαιώματα ψήφου της BlackRock ξεπερνούν το όριο του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 19.11.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 18.11.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

20112019 blackrock

Σχετικά Νέα