Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της Alpha Bank μετά την αύξηση κεφαλαίου

Εν αναμονή της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Alpha Bank στις 13 Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα της κατανομής. Με τι ποσοστά συμμετείχαν ΤΧΣ, Paulson, και Schroders. Πώς μοιράστηκαν οι μετοχές στους ιδιώτες μετόχους.

Αναλυτικά, από τις Νέες Μετοχές:

(α) 154.762.156 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(i) 53.568.405 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 35% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»),

(ii) 101.193.751 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 65% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»),

(β) 645.237.844 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 81% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση :


-Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

-Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

-Στην Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 800.000.000,00 [Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ευρώ 1,00* 645.237.844 Νέες Μετοχές = Ευρώ 645.237.844,00) και Δημόσια Προσφορά (Ευρώ 1,00 * 154.762.156 Νέες Μετοχές = Ευρώ 154.762.156,00)].

Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 154.762.156 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,3 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:

(α) η ζήτηση από τις 10.851 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 141.078.693 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 101.193.751 Νέες Μετοχές κατά 1,4 φορές περίπου, και

(β) η ζήτηση από τις 70 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 57.637.765 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 53.568.405 Νέες Μετοχές κατά 1,1 φορές περίπου.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, αντιστοιχεί σε 1.410.907.764 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά 1,9 φορές περίπου.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδοχής, η Κύρια Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση κάλυψης Νέων Μετοχών.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στο ως άνω χρονοδιάγραμμα.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα