Με αυξημένα ποσοστά στη Eurobank η Fairfax και η PIMCO

Στο 33,03% διαμορφώθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών που κατέχει άμεσα και έμμεσα η Fairfax στη Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, ενώ εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 33,50%.

Παράλληλα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO ανήλθε σε 5,029%, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, και σε 5,1% εξαιρουμένων των δικαιωμάτων του ΤΧΣ.

Αναλυτικά, ως προς το ποσοστό της Fairfax, η Eurobank γνωστοποίησε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής «Fairfax»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 25% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax ανήλθε σε 33,03%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,62%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,41%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία Fairfax, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, υπερέβη στις 23.05.2019, του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 33,50%, που αντιστοιχεί σε 1.225.054.972 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. Από τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank, η Fairfax κατέχει άμεσα το 1,65%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 60.221.637 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank και έμμεσα μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της το 31,85%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.164.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Οι ελεγχόμενες θυγατρικές της Fairfax μέσω των οποίων κατέχει έμμεσα τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Eurobank είναι οι ακόλουθες:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

(περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)

% δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

(εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)

1. Allied World Assurance Company, Ltd

3,58%

3,63%

2. Brit Reinsurance (Bermuda) Limited

0,82%

0,83%

3. Brit Syndicates Limited

0,04%

0,04%

4. Greystone Insurance Company

2,48%

2,51%

5. CRC Reinsurance Limited

0,49%

0,50%

6. Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund

0,55%

0,56%

7. Fairfax (Barbados) International Corp.

0,34%

0,34%

8. Newline Insurance Company Limited

0,20%

0,20%

9. Newline Corporate Name Limited

1,42%

1,42%

10. Northbridge General Insurance Corporation

0,04%

0,03%

11. Odyssey Re Europe S.A.

0,24%

0,25%

12. Odyssey Reinsurance Company

5,05%

5,12%

13. RiverStone Insurance (UK) Limited

1,18%

1,20%

14. TIG Insurance (Barbados) Limited

0,76%

0,77%

15. TIG Insurance Company

3,10%

3,14%

16. United States Fire Insurance Company

3,37%

3,42%

17. Wentworth Insurance Company Ltd

3,14%

3,18%

18. Zenith Insurance Company (California)

0,56%

0,57%

19. Federated Insurance Company of Canada

0,02%

0,02%

20. Hudson Insurance Company

0,28%

0,28%

21. The Sixty Three Foundation

0,08%

0,08%

22. Verassure Insurance Company

0,01%

0,01%

23. Zenith Insurance Company (Canada)

0,01%

0,01%

24. Fairfax (US) Inc.

0,25%

0,26%

25. Odyssey Group Holdings, Inc.

1,02%

1,03%

26. HWIC Global Equity Fund

1,95%

1,98%

27. HWIC Value Opportunities Fund

0,43%

0,44%

Σύνολο

31,41%

31,85%

Για το ποσοστό της PIMCO, η Eurobank σε ξεχωριστή της ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Pacific Investment Management Company LLC» (εφεξής «PIMCO»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της PIMCO ανήλθε σε 5,029%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 186.540.345 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία PIMCO, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, υπερέβη στις 23.05.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της PIMCO διαμορφώθηκε σε 5,1%, που αντιστοιχεί σε 186.540.345 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η PIMCO, υπό τον ρόλο της ως επενδυτικού συμβούλου ή διαχειριστή των ακόλουθων επενδυτικών κεφαλαίων (funds), κατέχει τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου ή / και έχει την εξουσία διαχείρισης της επένδυσης επί των μετοχών της Eurobank:

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
PIMCO Tactical Opportunities Master Fund Ltd. Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Funds: Global Investor Series plc, Strategic Income Fund Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Funds: Global Investor Series plc, Income Fund Κάτω του 5% Κάτω του 5%
LVS II SPE XXXI LLC Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Bermuda Trust II: PIMCO Bermuda Income Fund (M) Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO RAE Emerging Markets Fund LLC Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Equity Series: PIMCO RAE Emerging Markets Fund Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Funds: Global Investor Series plc, PIMCO RAE Emerging Markets Fund Κάτω του 5% Κάτω του 5%
PIMCO Global Credit Opportunity Master Fund LDC Κάτω του 5% Κάτω του 5%
LVS III LP Κάτω του 5%

Σχετικά Νέα