Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η επένδυση των εταιρειών στην Κοινωνική Ευθύνη

Eντείνεται η στρατηγική επένδυση των εταιρειών στην κοινωνική τους ευθύνη, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα δειγµατοληπτικής έρευνας που διεξήγαγε για 8η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών–Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ.

Παρά την αναγνώριση της σηµασίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (51%) θεωρεί ότι ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα.

Το µεγαλύτερο µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού των επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ κατέχει η κατηγορία Κοινωνία µε 36% (έναντι 26% το προηγούµενο έτος).

Η πλειοψηφία του δείγµατος (45%) δήλωσε ότι διαθέτει ξεχωριστή Διεύθυνση/Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαχείριση των σχετικών δράσεων. Ακολουθεί µε 25% η διοίκηση της εταιρείας.

Ποσοστό 73% των εταιρειών δαπανά έως 200.000 ευρώ για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση. Μία στις δύο επιχειρήσεις αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2018.

Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρµόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος είναι οι εξής: α) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (85%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζοµένους (83%) και γ) δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος (79%).

Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας και η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναµικού αξιολογήθηκε από το 87% και το 85% αντίστοιχα των εταιρειών του δείγµατος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθεί η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο µε 82%.

Η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέµατα ΕΚΕ, µε ποσοστό 16%, και το οικονοµικό κόστος, µε 15%, θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ICAP, το 2018 η καταστροφή στο Μάτι αποτέλεσε αφορµή για την κινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού, κυρίως µεγάλου µεγέθους, κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και τον συντονισµό ενός πλήθους δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΚΕ µε κοινό σκοπό την αναζωογόνηση της περιοχής και την ανακούφιση των πληγέντων συµπολιτών.

Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι επιχειρήσεις µέσω της ΕΚΕ µπορούν να αποτελέσουν παράδειγµα και να αναδείξουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισµός, η συνεργασία, µε γνώµονα το καλό του κοινωνικού συνόλου. Οι επιχειρήσεις πλέον κατανοούν ότι µια στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ είναι ολοένα και πιο σηµαντική για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και πηγή πολλαπλών οφελών για το κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιµα σηµεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κατανοούν ότι η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ιδιαίτερα, οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις φαίνεται να την κατατάσσουν αρκετά ψηλά στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 86% των επιχειρήσεων (του δείγματος), ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι 1 στις 2 επιχειρήσεις αύξησαν την δαπάνη για ενέργειες ΕΚΕ το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού το 51% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής των πρακτικών της εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Ως το κυριότερο όφελος των επιχειρήσεων που έχουν από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (87%) θεωρεί την ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας (φήμη, brands κλπ.).

Tα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανήθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 36%, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα. Κυριότερες δράσεις ΕΚΕ που αφορούν την κατηγορία αυτή είναι οι δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή και είδος και η ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις (πυρκαγιές, φυσικά φαινόμενα κ.α). Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τελευταίου είναι η καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής το 2018, που προκάλεσε μαζική κινητοποίηση επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών και φορέων, αναδεικνύοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και η συνεργασία.

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν τα προγράμματα ΕΚΕ που εφαρμόζουν ως υποχρέωση τους προς την κοινωνία και να τα αντιμετωπίζουν ως επένδυση και όχι ως πρόσθετο κόστος. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας θα αποτελέσουν τα μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης των δράσεων της ΕΚΕ στη χώρα μας».

Πηγή: sofokleousin.gr

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα