ΕΥΔΑΠ: Την διανομή καθαρού μερίσματος €0,361/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Γαλάτσι, Ωρωπού 156, Αίθουσα Περιβαλλοντικού Προγράμματος, στην οποία παρευρέθηκαν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 167 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.421.367 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,39 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 5η Ιουνίου 2020:

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2019, ύψους 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,019 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,361 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 40.470.000 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2020 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) κατά την 1η Ιουλίου 2020. Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 6η Ιουλίου 2020 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 34 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

-Επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

-Επί του πέμπτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από την έναρξη της θητείας τους έως 30.06.2020 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

-Επί του έκτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και τα Μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από την έναρξη της θητείας τους έως 30.06.2020 και προενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδά τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

-Επί του έβδομου θέματος, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANΤ THORNTON Α.Ε.» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την οικονομική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της. Επιπλέον, όρισε τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλου (Α.Μ. 28481) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

-Επί του όγδοου θέματος, ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα