ΕΥΔΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

Για τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2018 καθώς και την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της ΕΥΔΑΠΕΥΔΑΠ +1,52%, στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΥΔΑΠΕΥΔΑΠ +1,52%, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2.Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

3. Εκλογή μέχρι εννέα (09) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας.

4. Ορισμός δύο (02) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

5. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2018 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2018, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.

8.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.

9. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα