ΕΥΔΑΠ: Ο Χρήστος Καραπλής νέο μέλος στο ΔΣ και στην Επιτροπή Ελέγχου

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι, Ωρωπού 156, Αίθουσα Περιβαλλοντικού Προγράμματος, στην οποία παρευρέθηκαν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 160 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.259.296 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,24 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 24η Απριλίου 2020:

Επί του πρώτου θέματος, οι Μέτοχοι της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» εξέλεξαν σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2γ και 7 του Καταστατικού της ΕταιρείαςΟ κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», σε αντικατάσταση του ανακληθέντος Μέλους κ. Αλέξανδρου Πουλιάση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι έως 28.06.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέων Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (09ου) μήνα του έτους 2024 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή του κ. Χρήστου Καραπλή ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με θητεία ανάλογη της θητείας του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. Αικατερίνη Μπερίτση, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
2. Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
3. Χρήστος Καραπλής, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Δ.Σ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα