Επανέκδοση 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την επανέκδοση ομολόγου 15ετούς διάρκειας μέσω κοινοπραξίας το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο με απόδοση 1,875%.

Ειδικότερα:

1. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.
2. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 20 μονάδες βάσης (0,20%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.
3. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 4/2/2021 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. β. Κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 4/2/2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
4. Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των Ομολόγων.
5. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας “Terms & Conditions of the Notes” του Πληροφοριακού Δελτίου, στo άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης.
Γ. Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και
στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.
Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της επανέκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Clearly Gottlieb
& Hamilton LLP, Alen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, απευθείας ή μέσω οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στη σχετική επανέκδοση και χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για το σκοπό της ολοκλήρωσης της επανέκδοσης, η οποία
αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).
Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανέκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.
ΣΤ. Με νεότερη απόφαση θα ορίσουμε το ποσό και την ημερομηνία της επανέκδοσης, καθώς και την τιμή διάθεσης και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών.

Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπως και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα