Ζημιές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ για την Intracom το 2018 – Αύξηση 18,5% στις πωλήσεις

Ζημιές, αλλά και αυξημένες πωλήσεις, εμφάνισε για το 2018 η Intracom Holdings.

Ειδικότερα, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές μετά φόρων ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε 470,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 18,5% σε σχέση µε το 2017, που διαµορφώθηκαν σε 397,1 εκατ. ευρώ. Σηµαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT που υπεραπέδωσε καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 58%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 32,3 εκατ. ευρώ έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 10%. Όλες οι εταιρείες του Οµίλου, ακόµα και αν συγκράτησαν σταθερό το επίπεδο πωλήσεων σε σχέση µε το προηγούµενο έτος βελτίωσαν τη λειτουργική τους κερδοφορία.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 64% σε σχέση µε το 2017.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2018, ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, Δηµήτρης Κλώνης, ανέφερε: «Aυξηµένες πωλήσεις, υπογραφή σηµαντικών νέων συµβάσεων και ενισχυµένη κερδοφορία, συνοψίζουν τα οικονοµικά µας αποτελέσµατα.

Οι επιδόσεις του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναµικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όµιλός µας. Σε εφαρµογή του στρατηγικού µας σχεδιασµού και υλοποιώντας τις αποφάσεις της ΤΓΣ ο Όµιλος INTRACOM HOLDINGS προχώρησε στο 2018 σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του, οργανώνοντας τις δραστηριότητές του σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τεχνολογικό, κατασκευαστικό, ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας.

Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναµικότερη ανάπτυξη, µε ολοκληρωµένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτοµικού µας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου µας και κεφαλαιοποίηση της µέχρι τώρα εµπειρίας και τεχνογνωσίας µας στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Βασικοί µοχλοί ανάπτυξης παραµένουν οι επιχειρηµατικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Οµίλου µας, οι οποίες είναι η έµφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση µας στον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό µας».

Σχετικά Νέα