Τράπεζα Πειραιώς: €73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1ο 6μηνο 2019

€73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1ο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς.

Κερδοφορία το 1ο 6μηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

· Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417εκατ., +6% σε ετήσια βάση

· Καθαρά έσοδα τόκων στα €719εκατ., +2% σε ετήσια βάση

· Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146εκατ., +5% σε ετήσια βάση

· Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476εκατ., -7% σε ετήσια βάση

· Έξοδο προβλέψεων στα €332εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας

· Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα €73εκατ. από €33εκατ. το 1ο 6μηνο 2018

· Καθαρά κέρδη στα €38εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο 3μηνο καθαρά κέρδη στα €19εκατ., 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο

Συνεχής χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας

· Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019

· Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ.

· Καταθέσεις στα €44,9δισ., +7% σε ετήσια βάση

· Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν

Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση

· Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις

· Μείωση ΜΕΑ κατά €3,3δισ. σε ετήσια βάση

· Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,7δισ. μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα €4,5δισ. (2ο 6μηνο 2019 έως 2020)

· Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά €3,5δισ.

Οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση

· Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη 1ου 6μήνου 2019

· Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους €0,4δισ. και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές

Σχετικά Νέα