Τρ. Πειραιώς: Στα €80 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το 2018

Τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χατζηνικολάου, επισημαίνοντας πως «με την αποκατάσταση της κερδοφορίας, την εξυγίανση του ισολογισμού και την ισχυρή δέσμευση για εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου» τέθηκαν τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε Βελτιωμένη Λειτουργική Απόδοση, λόγω Λειτουργικού Κόστους και Προβλέψεων με κέρδη Προ Φόρων στα €80 εκατ. το 2018, σημειώνοντας επιστροφή στην κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο ετήσιων ζημιών.

Τα επαναλαμβανόμενα Έσοδα Προ Φόρων και Προβλέψεων στα €851 εκατ. θέτουν τη βάση για τις επόμενες χρήσεις, ενώ τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν άνοδο σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Η μείωση του Λειτουργικού Κόστους ξεπέρασε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα, -8% ετησίως το 2018 (σε επαναλαμβανόμενη βάση) και το Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 157 μ.β. το 2018 από 479 μ.β. το 2017.

Όπως σημείωσε ο Γ. Χατζηνικολάου «Αν ανατρέξουμε στο 2018, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν το έτος όπου η ελληνική οικονομία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9%. Επιπλέον, στις αρχές του 2019, η Ελλάδα επέστρεψε στις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, με ομόλογα 5-ετούς και 10-ετούς διάρκειας που προσέλκυσαν υψηλό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές».

Και πρόσθεσε: «Η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και αυτό είναι εμφανές σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και ιδιαίτερα σε θέματα ρευστότητας, όπως αποτυπώνεται στις σταθερές εισροές καταθέσεων. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες, τομέας όπου σημειώνεται πρόοδος, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκονται πρόσθετες ενέργειες για περαιτέρω μείωσή τους. Οι τρέχουσες προτάσεις, όπως το σχήμα Asset Protection Scheme, καθώς και το σχήμα Διαχείρισης Ενεργητικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και η αναθεώρηση του «Νόμου Κατσέλη», παρέχουν μια συστηματική προσέγγιση και μια πρόσθετη ευελιξία στην επίλυση της διαχείρισης των ΜΕΑ, όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες».

«Με την αποκατάσταση της κερδοφορίας, την εξυγίανση του ισολογισμού και την ισχυρή δέσμευση για εταιρική διακυβέρνηση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, θέσαμε τα θεμέλια για διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τον επιταχυνόμενο ρυθμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχει ολοκληρώσει την πλειονότητα των δεσμεύσεων που διέπουν το πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, με στόχο την αποδέσμευσή της από αυτό και την προετοιμασία της για το μέλλον», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε πως «το 2018 η Τράπεζα υιοθέτησε με επιτυχία τις νέες εταιρικές της αξίες, με στόχο την οικοδόμηση μιας ισχυρής, κοινής εταιρικής κουλτούρας προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της κοινωνίας γενικότερα.»

Ακόμη η τράπεζα παρουσίασε:

Εξυγίανση Ισολογισμού, Ενθαρρυντικές Οργανικές Τάσεις

– Σημαντική μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 2018 (-€5,5 δισ.).

– Ο ρυθμός αθέτησης (default) μειώνεται, ενώ βελτιώνεται o ρυθμός θεραπείας (cure).

– Ολοκλήρωση της πώλησης δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας €1,8 δισ.

– Σε εξέλιξη δύο νέες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, μικτής λογιστικής αξίας €1,3 δισ.

– Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στο 77% και αντίστοιχα για ΜΕΑ στο 49%. Μαζί με τις εξασφαλίσεις, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται σε περίπου 100%.

– Ολοκλήρωση αποεπενδύσεων εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 2015.

– Νέος στόχος ΜΕΑ στα €11 δισ. για το τέλος του 2021, και μείωση -€15 δισ. από το επίπεδο του Δεκ.2018.

Βελτιωμένο Προφίλ Ρευστότητας και Χρηματοδότηση που Στηρίζει την Υγιή Αύξηση Χορηγήσεων

– Αύξηση εγχώριων καταθέσεων κατά €3,6 δισ. σε ετήσια βάση.

– Μηδενισμός της χρηματοδότησης από ELA από τα μέσα Ιουλίου 2018.

– Σταδιακή αντικατάσταση χρηματοδότησης από διατραπεζική με χρήση καλυμμένων ομολόγων σε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

– Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 103% ένα χρόνο πριν.

– Σε πορεία επίτευξης του στόχου για Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), στο 61% το Δεκ.2018.

Υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης

– 94% των εσωτερικών ενεργειών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, έχουν ολοκληρωθεί.

– Δείκτης επάρκειας κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET-1) στο 14,0% το Δεκ.2018 προσαρμοσμένος για τις αποεπενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί.

– Η απαίτηση του Πυλώνα 2 της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) 2019 μειώθηκε κατά 50 μ.β., απόδειξη της επιτευχθείσας προόδου.

Σχετικά Νέα