Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank

Σε ισχύ τίθεται από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού της Eurobank και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας
Eurobank που:

– Α. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης
– Β. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως
ημερομηνίας γέννησης):

– Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα
καταστήματα των παρακάτω Νομών:
– Αιτωλοακαρνανίας
– Άρτας
– Αχαΐας
– Βοιωτίας
– Ευβοίας
– Θεσπρωτίας
– Θεσσαλονίκης
– Ιωαννίνων
– Καρδίτσας
– Λάρισας
– Λευκάδας
– Μαγνησίας
– Πρέβεζας
– Τρικάλων
– Φθιώτιδας
– Φωκίδας

– Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου
– Τομέας Προμηθειών Ομίλου
– Τομέας Group Loan Administration
– Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations
– Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων
Υπηρεσιών Ομίλου
– Μονάδα Customer File Completion

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου).

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

– Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την
01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019
– Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς
υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο
παρελθόν με την Τράπεζα
– Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι Διευθυντές Περιφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

Παροχές από συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους ή

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

Ειδικότερα όσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές. Θα μπορούν να επιλέξουν και μεταξύ:

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5) που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Δ) ενός συνολικού ποσού 2 (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη
ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους
Κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα
μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του
συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την
αίτηση συμμετοχής του.

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

A. ΕΦΑΠΑΞ Α

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες
στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Παροχή βάσει ηλικίας:

Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:
Η παροχή βάσει τόπου εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.05.2019:

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:
Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(1) Ως μηνιαίος μισθός/αντιμισθία θα θεωρείται ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων μηνός Απριλίου 2019, χωρίς

α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.) και β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στο μισθωτό/δικηγόρο (εφεξής “Μισθός Αναφοράς”).

(δ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή:

Στο ποσό, που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ) του Προγράμματος, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ Α).

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 160.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογούν φόρος αποζημίωσης

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ)

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής: “Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών”) και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού
ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της
εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Σημειώνεται ότι το σύνολο της ανωτέρω παροχής (i) δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 160.000.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη Τράπεζα ή/και παρέχει υπηρεσίες προς άλλη Τράπεζα με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας του 60% επί του εφάπαξ ποσού Α – Επιλογή (Α) και γ) του εναπομείναντος ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Β(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Β(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο εργαζόμενος Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις  όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Β(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού
μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5 ΕΤΩΝ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 01.01.1965

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής:

“Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών”):
– 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη
– 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος
– 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες
εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα