Παν/μιο Θεσσαλίας: Ποια είναι η εικόνα για το ποιες εκτάσεις είναι καλλιεργήσιμες

«Μετά την απομάκρυνση των υδάτων φάνηκε καθαρά ότι τα εδάφη δέχθηκαν φερτά ιζήματα μικρού πάχους.