Τα «κλειδιά» για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε investment grade βαθμίδα

Η πρόσφατη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σηματοδοτεί, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι οι αγορές έχουν ήδη αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας στην επενδυτική κατηγορία. Από την άλλη πλευρά όμως, οι οίκοι αξιολόγησης συνεχίζουν να κατατάσσουν το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Σύμφωνα με ανάλυση της κεντρικής τράπεζας οι παράγοντες που θα κρίνουν την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα είναι:

– Η αναμενόμενη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών,

– Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων

– Η βελτίωση των δεικτών διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας ως αποτέλεσμα της συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

-Επιπλέον, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πρόοδος στα διαρθρωτικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας με επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων αλλά και

– να επιτευχθεί μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω μιας συστημικής λύσης.

Τα μεγέθη

Η αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα και η εκτιμώμενη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2020 θα επιφέρουν, σύμφωνα με την ΤτΕ, βελτίωση στις βαθμολογίες πολλαπλών μεγεθών που συνεκτιμώνται στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Αν συνυπολογιστεί η απομάκρυνση χρονικά από την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους το 2012, η συνολική επίπτωση των αναμενόμενων εξελίξεων θα επιφέρει βελτίωση ικανή να οδηγήσει σε αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα.

Επίσης θετική συμβολή θα είχε και η βελτίωση των καθαρών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του εξωτερικού λόγω πρόωρης αποπληρωμής χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά αυτή δεν είναι ικανή ώστε να οδηγήσει στην απαιτούμενη νέα αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες.

Επισημαίνεται ότι η μείωση του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αναμένεται να έχει θετική επίδραση, η οποία όμως αφορά το ποιοτικό σκέλος της προσαρμογής της βαθμολογίας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ποσοτικοποίησή της. Τούτων δοθέντων, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, λόγω και της σχετικής προσαρμογής , απαιτούνται αναβαθμίσεις κατά δύο βαθμίδες επιπλέον της αναμενόμενης που αντιστοιχεί στη βελτίωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών, προκειμένου να επιτευχθεί η άνοδος της πιστοληπτικής αξιολόγησης πάνω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας.

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η βελτίωση στα διαρθρωτικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, η επάνοδος της Ελλάδος στην κατάταξη που είχε στους δείκτες διακυβέρνησης (governance indicators) της Παγκόσμιας Τράπεζας προ κρίσης μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Συγκεκριμένα, βελτίωση που θα επιφέρει τον προβιβασμό της χώρας κατά ένα δεκατημόριο στην κατάταξη των κρατών μπορεί να επιφέρει άνοδο της πιστοληπτικής αξιολόγησης ικανή ώστε να οδηγήσει τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδο αρκετά υψηλότερο από την επενδυτική κατηγορία.