Συμφωνία G20 (πλην ΗΠΑ) για την κλιματική αλλαγή

ßïîíèÿ. Îñàêà. Ãëàâû äåëåãàöèé ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ãðóïïû äâàäöàòè, ïðèãëàøåííûõ ñòðàí è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ â ìåæäóíàðîäíîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå INTEX Osaka.Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ
Με τη συμφωνία της ευρείας πλειοψηφίας των χωρών μελών της ομάδας των G20 ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις στην Οσάκα της Ιαπωνίας για την καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και την «πλήρη εφαρμογή» της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, παρά το γεγονός πως οι ΗΠΑ διαχώρησαν τη θέση τους από την τελική απόφαση.

Σύμφωνα με την αναμετάδοση του Αθηναϊκού Πρακτορείου, δεκαεννέα χώρες μέλη των G20 υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στις αποφάσεις του 2015, ενώ οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ επέμειναν στην απόφασή τους για μη τήρησή της.

Οι υπογράφοντες συμφωνούν επίσης στο τελικό ανακοινωθέν τους ότι είναι «αμετάκλητος» ο χαρακτήρας που έχει η Συμφωνία αυτή του Παρισιού για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Όπως αναφέρεται, η τελική δήλωση της G20 στην Οσάκα όσον αφορά το κλίμα είναι παρόμοια με αυτήν που είχε εκδοθεί κατά το πέρας της περσινής συνόδου της G20, αλλά φέτος εξασφαλίστηκε με δυσκολία λόγω της αντίθεσης της Ουάσινγκτον.

Αυτή συνήφθη το πρωί του Σαββάτου έπειτα από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, καθώς η Ουάσινγκτον απειλούσε να μπλοκάρει μια δήλωση παρόμοια σε μορφή με αυτήν που είχε εκδοθεί από την G20 στο Αμβούργο το 2017 και αυτήν του Μπουένος Άιρες το 2018.

Σχετικά Νέα