Συμφωνία Alpha Bank – ΕΤΕΑΝ για προνομιακή χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) υπέγραψε η Alpha Bank, για προνομιακή χρηματοδότηση σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της Δράσεως “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ ”, καθώς το 40% του δανείου παρέχεται άτοκο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Δράσεως, θα διαθέσει τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια επιλέξιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:

* Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 40%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% εκάστης χρηματοδοτήσεως.

* Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη αντιστοίχως σε ποσοστό 40% επί εκάστης χρηματοδοτήσεως.

* Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως Ευρώ 1.5 εκατ. για επενδυτικά δάνεια έως και Ευρώ 500.000 για κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού.

* Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.


Επιπλέον, επιχειρήσεις με επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του Έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της Δράσεως “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -TΕΠΙΧ ΙΙ”.

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 31.10.2023 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη ∆ράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr και να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα