Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της «Κέκροψ»

Η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.02.2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την ίδια ημέρα και όρισε ομόφωνα την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Προέδρο αυτής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

– Ηλιάνα Κυρτάτα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει,

– Αγγελής Παππάς, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, και

– Ευγενία Μπιτσάνη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

 

Σχετικά Νέα