Στη δημοσιότητα η ΠΝΠ με όλα τα μέτρα στήριξης

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με τα μέτρα στήριξης ύψους 6,8 δισ. ευρώ πού ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θα ισχύσουν για τον μήνα Απρίλιο.

Η ΠΝΠ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που αφορούν την παροχή έκπτωση 25% σε όσους πληρώσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές και τα νέα δεδομένα για το δώρο του Πάσχα.

Ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο που εντάσσεται στο “πακέτο Απριλίου” είναι επίσης το μέτρο του παγώματος πληρωμής επιταγών για 75 ημέρες.

Επιγραμματικά τα άρθρα και ολόκληρη η ΠΝΠ στο τέλος του κειμένου:

Άρθρο πρώτο Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Άρθρο δεύτερο Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Άρθρο τρίτο Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Άρθρο τέταρτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο πέμπτο Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων

Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο έβδομο Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών

Άρθρο όγδοο Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων

Άρθρο ένατο Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018

Άρθρο δέκατο Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο ενδέκατο Μερική καταβολή μισθωμάτων

Άρθρο δωδέκατο Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Άρθρο δέκατο τρίτο Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε

Άρθρο δέκατο τέταρτο Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών

Άρθρο δέκατο πέμπτο Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών

Άρθρο δέκατο έκτο Αποστολή δεδομένων τιμών

Άρθρο δέκατο έβδομο Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

Άρθρο δέκατο όγδοο Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

Άρθρο δέκατο ένατο Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα

Άρθρο εικοστό Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο εικοστό πρώτο Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ

Άρθρο εικοστό δεύτερο Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ

Άρθρο εικοστό τρίτο Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο εικοστό τέταρτο Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας

Άρθρο εικοστό πέμπτο Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Άρθρο εικοστό έκτο Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο εικοστό έβδομο Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους

Άρθρο εικοστό όγδοο Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ

Άρθρο εικοστό ένατο Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

Άρθρο τριακοστό Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό πρώτο Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

Άρθρο τριακοστό τρίτο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό έκτο Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τριακοστό έβδομο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο τριακοστό όγδοο Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τριακοστό ένατο Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο τεσσαρακοστό Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ

Άρθρο πεντηκοστό Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα

Άρθρο πεντηκοστό έκτο Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Άρθρο πεντηκοστό ένατο Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Άρθρο εξηκοστό Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων

Άρθρο εξηκοστό πρώτο Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Άρθρο εξηκοστό τρίτο Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο εξηκοστό έκτο Παράταση πιστοποιητικών πλοίων

Άρθρο εξηκοστό έβδομο Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Άρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

Δείτε Ολόκληρη την ΠΝΠ ΕΔΩ

Σχετικά Νέα