Στα 31,9 δισ. ευρώ έχει μειωθεί το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό

Στα 31,9 δισ. ευρώ έχει μειωθεί το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος.

Η σταδιακή αποεπένδυση των τραπεζών από θυγατρικές εξωτερικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαχρονική συρρίκνωση των εσόδων και των κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες. Το 2018 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 σε συγκρίσιμη βάση (ζημιογόνες ήταν οι δραστηριότητες σε Αλβανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, εφεξής οι προοπτικές για την κερδοφορία, τη ρευστότητα και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των διεθνών δραστηριοτήτων διαγράφονται θετικές, λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη σταδιακή επικέντρωση των ελληνικών τραπεζών σε συγκεκριμένες αγορές.

Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ (μειωμένα κατά 15,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017) και αντιπροσώπευαν τον Δεκέμβριο του 2018 το 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 69% (Δεκέμβριος 2017: 65,4%). Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις βελτιώθηκε (Δεκέμβριος 2018: 91%, Δεκέμβριος 2017: 106%). Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 σε συγκρίσιμη βάση, ενώ οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 5,5% σε συγκρίσιμη βάση.

Σημειώνεται ότι ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 76,2% του συνολικού ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών, με κυριότερη παρουσία στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα χρηματοοικονομικά κέντρα, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία, αντιπροσωπεύουν το 21,6%, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μερίδιο της ΝΑ Ευρώπης στις καταθέσεις και στα δάνεια εξωτερικού είναι ακόμη μεγαλύτερο (87,1% και 85,7% αντίστοιχα), όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιακών μονάδων και προσωπικού.

Της Νένας Μαλλιάρα

Πηγή: capital.gr

Σχετικά Νέα