Σε ειδικά τμήματα οι δίκες του Νόμου Κατσέλη για άμεση εκδίκαση και αποσυμφόρηση

Γεγονός είναι στη χώρα μας τα ειδικά επενδυτικά δικαστήρια την ίδρυση των οποίων είχε εξαγγείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώτας Τσιάρας. Όπως είχε αποκαλύψει το capital.gr στόχος είναι να σταματήσει η ατέρμονη δικαστική διαδικασία, που ουσιαστικά λειτουργεί υπονομευτικά για τις επενδύσεις στη χώρα, αφού μια δικαστική προσφυγή (η οποία εκκρεμεί επί μακρόν) μπορεί να τινάξει την επένδυση στον αέρα. Αντίθετα η επίσπευση της εκδίκασης και μάλιστα από εξειδικευμένους δικαστές, θα οδηγήσει ή σε άμεση απεμπλοκή ή φυσικά σε άμεση διακοπή της εντός ευλόγου, όμως, χρονικού διαστήματος.

Και στα Ειρηνοδικεία
Αυτό όμως που δεν ήταν γνωστό είναι πως τελικά θα δημιουργηθούν ειδικά ή ειδικό τμήμα και στα Ειρηνοδικεία της χώρας ώστε να εκδικάζονται εντός ευλόγου διαστήματος οι υποθέσεις και οι αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κι αυτό γιατί το δικαστήριο δίνει δικάσιμους που φτάνουν μέχρι και το 2032! Με ανεπίσημα στοιχεία οι εκκρεμείς αιτήσεις θεωρείται ότι αγγίζουν ή ξεπερνούν τις 100.000.

Συγκεκριμένα το άρθρο 360 αναφέρει:

“Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν τμήματα, μπορεί να συνιστώνται, με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, ειδικό ή ειδικά τμήματα εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3859/2010 “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις”, τα οποία στελεχώνονται με δικαστές σε ποσοστό ανάλογο του ποσοστού των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε κάθε δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον κανονισμό του, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί τροποποίηση του κανονισμού, τα ειδικά τμήματα παύουν να λειτουργούν από το επόμενο δικαστικό έτος.”

Τα επενδυτικά δικαστήρια
Παράλληλα θα δημιουργηθούν και ειδικά τμήματα στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια και οι δικογραφίες που θα υπάγονται προς εκδίκαση, με διαδικασίες τα fast tracκ, αφορούν σε υποθέσεις ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, θέματα ανταγωνισμού, αναπτυξιακά έργα, μεγάλα επενδυτικά project και λοιπά.

Συγκεκριμένα αναφέρει στο άρθρο 359 πως οι Ολομέλειες των πολιτικών Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να δημιουργήσουν, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους (ήτοι έχουν σήμερα αντικείμενο ανώτερο των 20.000 ευρώ) “επί διαφορών που δημιουργούνται μεταξύ ιδιωτών και αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων”.

Επίσης με το άρθρο 360 τροποποιείται το σχετικό άρθρο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που προέβλεπε τη δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων στα διοικητικά δικαστήρια μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων (σχετικές με φόρους, δασμούς, εισφορές και παροχή διεθνούς προστασίας) και θεσμοθετείται πλέον, η δυνατότητα των Ολομελειών των μεγάλων τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να δημιουργούν, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο. Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται, κατά προτίμηση, από εξειδικευμένους δικαστές καθώς οι αποφάσεις είναι κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναφέρει το άρθρο 360
“Στα διοικητικά πρωτοδικεία και τα διοικητικά εφετεία, στα οποία λειτουργούν τρία (3) τουλάχιστον τμήματα, είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τμημάτων με βάση το αντικείμενο και τον αριθμό συγκεκριμένων κατηγοριών διοικητικών διαφορών, καθώς και η κατ’ αποκλειστικότητα ή μη, εισαγωγή σε αυτά των υποθέσεων των εν λόγω κατηγοριών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 του παρόντος, μετά από πρόταση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, προς την Ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου, η οποία αποφασίζει επί της πρότασης εντός διμήνου από την υποβολή της. Τα ως άνω τμήματα στελεχώνουν με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίμηση, δικαστές με εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εμπειρία στη συγκεκριμένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλων σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα”.

Σχετικά Νέα