Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι στήριξαν τα έσοδα τον Οκτώβριο

Ελλειμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11.497 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 11.701 εκατομμύρια ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 13.451 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 παρουσιάζεται, σύμφωνα με τα τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 7.179 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7.364 εκατομμύρια ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.065 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 44.156 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 169 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47.968 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 169 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 38.581 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατομμύρια ευρώ ή 0,1%,
β) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 66 εκατομμύρια ευρώ ή 3,4%
εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατομμύρια ευρώ ή 3,4%,
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 102 εκατομμύρια ευρώ ή 1,2%,
δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 45 εκατομμύρια ευρώ ή 1,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατομμύρια ευρώ ή 1,3%,
β) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ή 3,9%,
γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ή 1,1%,
δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατομμύρια ευρώ ή 2,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.812 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.581 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2021, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.706 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 169 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Οι μεταβολές για τον μήνα Οκτώβριο, ανά κύρια κατηγορία εσόδων, είναι οι ίδιες που παρουσιάζονται ανωτέρω σε σωρευτική βάση.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.198 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 169 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.902 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατομμύρια ευρώ ή 3,5% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν σε 493 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 84 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν στα 55.653 εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 35 εκατομμύρια ευρώ ή 0,06% έναντι του στόχου (55.688 εκατομμύρια ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 103 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των αγορών, δαπανών και υπηρεσιών κατά 122 εκατομμύρια ευρώ (1.262 εκατομμύρια ευρώ πληρωμές, έναντι 1.384 εκατομμύρια ευρώ στόχο).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 7.145 εκατομμύρια ευρώ κατά 68 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 (μισθωτών) ύψους 1.959 εκατομμύρια ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.620 εκατομμύρια ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 744 εκατομμύριων ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 225 εκατομμύριων ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,
ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στις Περιφέρειες ύψους 736 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ,
στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 117 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ,
ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ,
η) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 203 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ,
θ) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 182 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ,
ι) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 100 εκατομμύριων ευρώ από το ΠΔΕ και
ια) η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων, ύψους 703 εκατομμύριων ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 3.791 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα