Πρόστιμα 73.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρία Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε., λόγω μη ορθής – σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – κατάρτισης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ στην κ. ΜΙΡΑΝΤΑ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – ΤΑΚΗ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2007 λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας «Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 15.000 ευρώ, στην «ALPHA BANK Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ για παράβαση διατάξεων σχετικών με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ, στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για παράβαση διατάξεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 4.500 ευρώ, στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 4.500 ευρώ, στην εταιρία «J&P (Investments) Ltd» για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, στον κ. Ιωάννη Μαθιό για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα