Πώς θα κάνετε την αίτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο, θα καταθέτουν οι «κόκκινοι» οφειλέτες την αίτηση υπαγωγής στον νέο Νόμο Κατσέλη για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία τους.

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε εχθές το βράδυ στη Βουλή, η πλαρφόρμα θα περιλαμβάνει διαδικασία προελέγχου, σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας που θα ορίζει ο νόμος. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, θα ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη.

Σημειώνεται ότι για την έγκριση και καταβολή της κρατικής επιδότησης δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Η προθεσμία κατάθεσης αίτησης για προστασία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί.

Ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση για την πρώτη κατοικία
Πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
Εισοδήματα του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του.
Κατάλογο των τραπεζών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία. Θα αναφέρεται το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
«Χώρος» για παροχές και ισοδύναμα μέτρα στο νέο Μεσοπρόθεσμο… υπάρχει

Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία.
Κατάλογο των τραπεζών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης οι οποίες υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ.
Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017 ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.
Η αίτηση συνυπογράφεται από το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
Δικαιολογητικά αίτησης για την πρώτη κατοικία
Πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή αντίγ-ραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής,

Αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοι-χείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
Ποια δεδομένα θα «τραβάει» αυτόματα η πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία
Από την Εφορία
Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1),
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) του τελευταίου έτους,
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9),
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
Πανάκριβα και… αραχνιασμένα! Ιδού η κατάσταση στην αγορά γραφείων της Αττικής

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευ-ταίου φορολογικού έτους,
Κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντα, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.
Από τις τράπεζες
Στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, όπως το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
Στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,
Τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση τους.

Σχετικά Νέα