Πως θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορονοϊό Covid που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η καταγραφή θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και στη συνέχεια θα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και να προγραμματιστεί η αναμνηστική δόση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση (Αριθμ. 1115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 31/08.01.2022):

Πώς θα υποβάλλεται η αίτηση
• Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην Πλατφόρμα αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

• Μετά την είσοδο στην Πλατφόρμα, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει σε ειδικά πεδία: α) τον Α.Μ.Κ.Α/ Π.Α.Μ.Κ.Α/Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και β) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον πρόκειται για εμβολιασμό, το φυσικό πρόσωπο καταχωρίζει υποχρεωτικά και την ημερομηνία διενέργειας των δόσεων εμβολιασμού που προηγήθηκαν της τελευταίας.

• Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα από: α) τα Μητρώα Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και γ) το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

• Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 2 σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και ειδικότερα:

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,

β) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, γ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).

• Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, και εφόσον επαληθευθεί η εγκυρότητα των συνυποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ακολουθεί αυτόματη καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα του άρθρου 1, κατά περίπτωση.

Έκδοση πιστοποιητικών και προγραμματισμός αναμνηστικής δόσης
Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να εκδίδει:

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, ή

β) βεβαίωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και την υπ΄αρ. 1163/17.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, ή

γ) βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για τον σκοπό της παρ. 1, τα Μητρώα του άρθρου 1 διασυνδέονται, κατά περίπτωση, με: α) την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 και γ) την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

Αφότου λάβει χώρα η καταχώριση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα