Παπουτσάνης: Στις 23/12 η ΓΣ για ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών

Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί στις 23.12.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε έκτακτη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κατά την ευχέρεια που δίδεται από το άρθρο 71Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με έκδοση νέων μετοχών και διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

2. Εξάλειψη ζημιών (αποτελεσμάτων) εις νέον διά του συμψηφισμού τους πρώτον με αποθεματικά και δεύτερον με ποσό του λογαριασμού υπέρ το άρτιον.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 30.12.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σχετικά Νέα