ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επικαλύψεις

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια, για την Ενιαία Ενίσχυση ορίζεται η 31/01/2020. Μέχρι τότε θα έχουν προθεσμία οι αγρότες να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τα γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά περίπτωση. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει με τις ημερομηνίες και τις αιτήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2019), η προθεσμία υποβολής έληξε την 18η Ιουνίου 2019. Μέχρι τις 15/7/2019, η αίτηση παραλαμβάνεται με ποινή καθυστέρησης. Μετά τις 15/7/2019 η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, στις 15 Ιουλίου 2019. Τροποποιήσεις αγροτεμαχίων της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι, ο γεωργός ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων και τότε έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την ενιαία αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες διορθώσεις βάσει των σχετικών αποτελεσμάτων το αργότερο 26 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, δηλαδή έως Κυριακή 14 Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση ως τις καταληκτικές προθεσμίες που ορίζονται αναλυτικά στην ετήσια εγκύκλιο διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετικά Νέα