ΟΠΑΠ: Το 42,82% ελέγχουν το VALEA FOUNDATION και οι άλλες οντότητες

Κατόπιν της εξαγοράς σε είδος ορισμένων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company) (ήτοι μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν οικονομικά δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου) μέσω της μεταβίβασης μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., από την 13η Οκτωβρίου 2020, ο αριθμός των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανήκουν στη SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited) μειώθηκε σε 106.800.552, αντιπροσωπεύοντας το 31,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Επιπροσθέτως, τη 13η Οκτωβρίου 2020 η SAZKA Group a.s. κατέχει άμεσα 39.411.249 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 11,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

VALEA FOUNDATION

Valea Holding AG

KKCG Holding AG

KKCG AG

SAZKA Delta Management Ltd (πρώην Emma Delta Management Ltd)

SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd)

SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited)

Σημειώνεται ότι κατά το δίκαιο της Κύπρου η “Emma Delta Hellenic Holdings Limited” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited”, η “Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd” και η “Emma Delta Management Ltd” μετονομάστηκε σε “SAZKA Delta Management Ltd”.

Σχετικά Νέα