ΟΛΘ: Νέο ΔΣ και διανομή μερίσματος

Όπως ανακοίνωσε η ΟΛΘ ΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 23 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 8.032.035 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 79,68% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen πραγματοποίησε την παρακάτω ενημέρωση: “τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2019 ανέρχονται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2018, παρά την αύξηση κατά 18% των εσόδων, καθώς τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επηρεαστεί από μια σειρά φορέων κόστους. Οι εν λόγω παράγοντες, επηρέασαν ολόκληρο το 2019, ενώ είχαν μερικώς μόνο, περιληφθεί κατά την διάρκεια του 2018, δεδομένης και της περιόδου ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις είχαν αναστραφεί το 2018, επηρεάζοντας συνεπώς θετικά τα αποτελέσματα του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα εκτιμώνται ικανοποιητικά, δεδομένου ότι αναδεικνύουν βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, εάν γίνει αναπροσαρμογή με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν.

Οι επιδόσεις του 2020 έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης, η οποία θα επηρεάσει το σύνολο του 2020.

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει την συνολική διακίνηση των φορτίων της Εταιρείας από τα μέσα Μαρτίου του 2020 και μετέπειτα, ωστόσο, δεδομένης της σχετικά ισχυρής επίδοσης στους διακινούμενους όγκους τους πρώτους μήνες του έτους, ο αρνητικός αντίκτυπος του πρώτου τριμήνου ήταν σχετικά ήπιος. Η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5% (σε TEUs) το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα (σε τόνους) έπεσε 8%, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε κατά 6%, και η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 31%, συγκρινόμενη πάντοτε με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε 1%, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 19%, συγκρινόμενη με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αν και επικρατεί σημαντική αβεβαιότητα για το αντίκτυπο της πανδημίας για το υπόλοιπο του έτους (2020), οι διακινούμενοι όγκοι αναδεικνύουν θετική τάση από τα χαμηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2020. Η Διοίκηση της Εταιρείας, τηρεί συνεπώς, ήπια αισιοδοξία, για την ενδεχόμενη συνέχεια της εν λόγω ανοδικής τάσης.

Αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.920, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.003.377 – Κατά: 27.543 Αριθμός αποχών: 1.115

Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,17 ανά μετοχή (μικτό) και με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος στις 6 Ιουλίου, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) στις 7 Ιουλίου και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στις 13 Ιουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.004.175 – Κατά: 27.843. Αριθμός αποχών: 17

Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.220, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Κατά : 6.781.143 – Υπέρ: 1.247.077. Αριθμός αποχών: 3.815

Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 7.716.462 – Κατά: 315.556. Αριθμός αποχών: 17

Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.000.032 – Κατά: 29.286. Αριθμός αποχών: 2.717

Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 7.712.962 – Κατά: 316.356. Αριθμός αποχών: 2.717

Προενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.818, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 7.712.962 – Κατά: 315.856. Αριθμός αποχών: 3.217

Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.004.475 – Κατά: 27.543 Αριθμός αποχών: 17

Ενέκρινε την εκλογή του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 7.716.462 – Κατά: 315.556. Αριθμός αποχών: 17

Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.004.175 – Κατά: 27.843. Αριθμός αποχών: 17

Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 & 2018. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.420, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.002.877 – Κατά: 27.543. Αριθμός αποχών: 1.615

Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων: – Υπέρ: 8.004.475 – Κατά: 27.543. Αριθμός αποχών: 17

Νέο Δ.Σ έως τις 30/6/2025:

1. Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

3. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος – Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος

4. Arthur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος

5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

6. Σωτήριος Θεοφάνης, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

7. Άγγελος Βλάχος, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Fu Baiqiao (Leon), μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

9. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

10. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε επίσης Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με διετή θητεία, τους κάτωθι: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Άγγελος Βλάχος μέλος και Παναγιώτης Αλευράς, μέλος

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα