ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση ετήσιων εντόκων την επόμενη εβδομάδα

Σε νέα έκδοση ετήσιων εντόκων γραμματίων θα προβεί την ερχόμενη Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, θέλοντας να εκμεταλλευθεί την αυξημένη όρεξη των επενδυτών για κρατικό χρέος.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, με στόχο να αντληθεί το ποσό των 625 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 (Τ+2).

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Σχετικά Νέα