Νηρεύς: Στα €51 εκατ. το τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων

Στο ποσό των €51.000.000 συμφωνήθηκε το συνολικό τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε και ΙΧΥΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. όπως επισημαίνεται σε σχετικές επιστολές που έλαβε η Νηρεύς από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αναλυτικά, η Νηρεύς ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν λήψεως της από υπ’ αριθμ. Πρωτ 2939 14/8/ 2019 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δια της οποίας της ζητήθηκε να μεριμνήσει για την διαβίβαση σχετικού ερωτήματος απευθυντέου προς την Αmerra , μέσω των τραπεζών- μετόχων αυτής , έλαβε από τις Τράπεζες “Τράπεζα Πειραιώς”, “Eurobank Ergasias”, “Alpha Bank”, “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος” επιστολές με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Σε συνέχεια της από 14/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2939 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τα κάτωθι θέματα, προκειμένου εν συνεχεία να προβείτε στην σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3556/2007 μέσα.

Συγκεκριμένα:

Κατόπιν επικοινωνίας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L, προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην ανωτέρω επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πληροφορηθήκαμε ότι το συνολικό τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε και ΙΧΥΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. συμφωνήθηκε στο ποσό των €51.000.000. Ωστόσο, η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.”

Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι η Νηρεύς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην συμφωνία που όπως ανακοινώθηκε υπεγράφη στις 2/8/2019 και επομένως δεν δύναται να γνωρίζει λεπτομέρειες για τον υπολογισμό, επιμερισμό και τρόπο καταβολής του τιμήματος που θα αντιστοιχεί στις μονάδες της.

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω στην επιστολή των Τραπεζών η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής , επομένως η εταιρεία δε μπορεί να εκτιμήσει την σχετική επίδραση στα μελλοντικά θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία της καθώς δεν προσδιορίζεται το ποσόν του τιμήματος που αφορά στη Νηρεύς.

Σημειώνεται τέλος ότι η ως άνω συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και ότι η υλοποίηση της συμφωνίας θα τελεί επίσης υπό τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς το εταιρικό επίπεδο.

Σχετικά Νέα