Νηρεύς: ΓΣ για έκδοση ομολογιακών ύψους 237 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 237 εκατ. ευρώ καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Νηρεύς σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Κορωπί στις 27 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ συγκαταλέγονται:

– Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000 €) χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµου σε νέες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους όρους.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως 160.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ 30.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού

εγγράφου.

– Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµολογιακού δανείου ύψους έως 7.000.000 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

– Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

– Εκλογή µελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισµός Προέδρου αυτής

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 ∆εκεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 ̟.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

 

Σχετικά Νέα