Νέα Ιωνία: Επίθεση σε μαθητές Γυμνασίου από εξωσχολικούς – Τραυματίστηκε 15χρονος

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Ó÷ïëéêü Óõãêñüôçìá "ÁíäñÝáò ÐáðáíäñÝïõ" óôçí ÐÜôñá, ôçí ÄåõôÝñá 1 Öåâñïõáñßïõ 2021. Ïé ìáèçôÝò ôçò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò åðÝóôñåøáí óôéò áßèïõóåò ìå ìÝôñá åîáéôßáò ôçò ðáíäçìßáò. Åîáßñåóç áðïôåëïýí ôá ëýêåéá óôéò áðïêáëïýìåíåò "êüêêéíåò" ðåñéï÷Ýò, óôéò ðåñéï÷Ýò äçëáäÞ ìå åðéâáñõìÝíï åðéäçìéïëïãéêü öïñôßï, üðïõ ôá ìáèÞìáôá óõíå÷ßóôçêáí ìå ôçëå-åêðáßäåõóç. (EUROKINISSI/ÁÍÄÑÅÁÓ ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ)

Σοβαρό επεισόδιο με ανήλικους σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία.

Μια ομάδα παιδιών, αποτελούμενη από 15-20 άτομα, επιτέθηκε σε μαθητές του γυμνασίου, όταν εκείνοι αποχωρούσαν από το κτήριο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας 15χρονος από γροθιά. Μάλιστα, χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα ένα επεισόδιο με εξωσχολικούς σημειώθηκε προ ημερών έξω από το συγκεκριμένο σχολείο, ωστόσο προς ώρας δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα