Μοτοδυναμική: Αυξημένα τα λειτουργικά κέρδη στο 9μηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτεμβρίου του 2019 ανακοίνωσε η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οποία σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία παρουσίασε ο Όμιλος (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 2.2 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 13.7% έναντι του 2018, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47.8 εκ. € έναντι 47.3 εκ. € το 2018, σημειώνοντας οριακή αύξηση 1%.

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο. Με την απόκτηση συμμετοχής 80,5% στην Λάϊον Ρένταλ Α.Ε (αποκλειστικός δικαιοδόχος της Sixt GmbH για την Ελλάδα), ο Όμιλος διευρύνει πλέον σημαντικά τα μεγέθη του και παράλληλα δραστηριοποιείται σε ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, όπως αυτός της ενοικίασης αυτοκινήτων. Η ενοικίαση αυτοκινήτων, έχοντας ως κύριο τροφοδότη τον εισερχόμενο τουρισμό, έχει επιδείξει διαχρονικά ισχυρή ανάπτυξη ακόμα και μέσα στην οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Επίσης, εντός του εννεάμηνου του 2019 ολοκληρώθηκε η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου με την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκ. €.

Αναλυτικά:

Κύκλος Εργασιών

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,8 εκ. € έναντι 47,3 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 1%. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 71,6 εκ €.

Μεικτό κέρδος

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 9,4 εκ. € έναντι 9,2 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 2,3%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 18,1 εκ. €.

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκ. € έναντι 2,7 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 36%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Ο Όμιλος και η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2019 προχώρησαν στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ16 «Μισθώσεις». Τα συγκρίσιμο EBITDA του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 3 εκ. €.

Το γ’ τρίμηνο του 2019 λόγω της έντονης εποχικότητας για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων ο κλάδος ήταν κερδοφόρος και υπερκάλυψε τις ζημίες του κλάδου του α’ εξαμήνου του 2019 με αποτέλεσμα η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου να έχει θετική επίδραση. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκ. €. Το συγκρίσιμο EBITDA του εννεάμηνου του 2019 του Ομίλου χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 8,4 εκ. €.

Λειτουργικά κέρδη

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκ. € έναντι 1,9 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 13,7%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 2,1 εκ. €.

Όπως σημειώθηκε ήδη, λόγω της έντονης εποχικότητας της δραστηριότητας της ενοικίασης αυτοκινήτων, στο εννεάμηνο του 2019 ο κλάδος είναι κερδοφόρος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει θετική επίδραση. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκ €. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 4,1 εκ. €.

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019 τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκ. € έναντι 335 χιλ. € το 2018. Χωρίς την ενσωμάτωση της Λάϊον Ρένταλ η αύξηση οφείλεται κατά 241 χιλ. € στην επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 και κατά 358 χιλ. € στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που αντλήθηκε για την χρηματοδότηση της συμμετοχής στην Λάϊον Ρένταλ.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκ. € έναντι 1,6 εκ. € το 2018 . Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 2,8 εκ. €.

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκ. € έναντι 1,2 εκ. € το 2018. Τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 1,9 εκ. €.

Καθαρός δανεισμός

Μετά από επενδύσεις 23 εκ. €. το ενννεάμηνο, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται στα 27,8 εκ. €.

Οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) στην Ελλάδα, μετά την έντονη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, παρουσίασαν μια σταθεροποιητική τάση με αυξημένη όμως κερδοφορία, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες (Ρουμανία, Βουλγαρία) συνεχίζουν την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) παρουσίασαν οριακή κάμψη λόγω μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων μοντέλων, μια κατάσταση όμως που έχει ήδη εξομαλυνθεί με σημαντικά θετική επίδραση να αναμένεται το τελευταίο τρίμηνο.

Είναι γνωστό ότι ο κλάδος ενοικίασης αυτοκινήτων παρουσιάζει έντονη εποχικότητα με το γ’ τρίμηνο να συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και μάλιστα με πολύ έντονη κερδοφορία. Η ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας (Sixt) εξακολουθεί να κινείται με γοργούς ρυθμούς και με πολύ θετικά αποτελέσματα συνεισφέροντας στο εννεάμηνο πωλήσεις 23,8 εκ. και λειτουργικά κέρδη 2,1 εκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε σχετικά «Το 2019 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά. Από την μια η έμφαση στην κερδοφορία για Yamaha και Porsche και από την άλλη η επιτυχής ενσωμάτωση της Sixt. Τα αποτελέσματα του ενιαμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε σαφώς εντός των στόχων μας».

 

Σχετικά Νέα