Με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ μετά τις 31 Μαρτίου η δήλωση γέννησης

Ηλεκτρονικά πλέον η δήλωση γέννησης στο μαιευτήριο με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Όπως γράφει το dikaiologitika.gr σχετική απόφαση προβλέπεται η διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων προκειμένου μετά τις 31 Μαρτίου να τεθεί σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή δήλωση γέννησης. Στην απόφαση προβλέπεται η διασύνδεση εκτός του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α., του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α., της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και της Α.Α.Δ.Ε. με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του υποσυστήματος του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» για την ψηφιακή κατάρτιση δήλωσης γέννησης.

Οι σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες θα τεθούν σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31.03.2020.

Έως τις 31.03.2020, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σε συνεργασία με το σύνολο των ως άνω Φορέων, θα εντάξει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) τις ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Από την ως άνω ημερομηνία και μετά, οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Αναλυτικότερα η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων θα γίνεται με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός.

Το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργεί ψηφιακή δήλωση η οποία έχει την ίδια ισχύ με αυτή της ενυπόγραφης δήλωσης και αποστέλλεται ψηφιακά ως εκκρεμότητα γέννησης στο Ληξιαρχείο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το μαιευτήριο.

Στην ψηφιακή δήλωση γέννησης δύναται να επισυνάπτονται ψηφιοποιημένα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Εξαίρεση αποτελούν το σύνολο των εγγράφων που εκδίδονται από ελληνικές δημόσιες αρχές και δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο ή στοιχεία των εγγράφων που δύναται να ενσωματωθούν στην προς κατάρτιση ληξιαρχική πράξη γέννησης μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δήλωση γέννησης δύναται να βεβαιώνεται και από τους δύο γονείς, σε περιπτώσεις τέκνων εντός γάμου, με σκοπό την υλοποίηση από τη Διοίκηση του συνόλου των διαδικασιών που σχετίζονται με τη γέννηση του τέκνου και απαιτούν κοινή συναίνεση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα για την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Σχετικά Νέα