Καθαρά κέρδη 37,2 εκατ. η Lamda Development το πρώτο εξάμηνο

Στα 45,23 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Lamda Development το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι κερδών 35,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Κατά την τρέχουσα περίοδο θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, κατά το ποσό των €49,687 εκατ. έναντι ποσού κερδών €45,58 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 39,511 εκατ. έναντι € 38,48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρίας, ανήλθε σε € 486,086 εκατ. έναντι € 438,928 εκατ. κατά την 31/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%.

s

Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 0,7% φτάνοντας στο ποσό των €14,4εκ..

Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDAκατά23,3% φτάνοντας στο ποσό των €9,0εκ.,γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή του νέου προτύπου I.F.R.S. 16. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μέρος του μισθώματος της τρέχουσας περιόδου λογίζεται εφεξής ως χρηματοοικονομικό έξοδο, το ύψος του οποίου ανήλθε στο πόσο των €1,7εκ. Τέλος το EBITDA του εμπορικού κέντρου «GoldenHall» παρέμεινε σταθερό στο ποσό των €8,6 εκ..

Σχετικά Νέα