Κλινική Ρέα: Σε κερδοφορία, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων

Με κέρδη προ φόρων 3,39 εκατ. ευρώ έκλεισε την οικονομική χρήση 2018 η μαιευτική, γυναικολογική κλινική Ρέα, η οποία υπέγραψε νέα τροποποιητική πράξη με την Πειραιώς για τη δανειακή σύμβαση, που αφορά στο ανεξόφλητο υπόλοιπο ομολογιακού δανείου.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Μαιευτηρίου, μετά από την εφαρμογή των προβλέψεων για rebate και clawback, ανήλθε σε 29,15 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,34%, σε σχέση με το 2017 (31,46 εκατ. ευρώ). Η έκθεση διοίκησης που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης αποδίδει την παραπάνω υποχώρηση στην υπογεννητικότητα και στον περιορισμό των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, στο πλαίσιο περαιτέρω τιθάσευσης στα κόστη τους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της «Ρέα Μαιευτική, Γυναικολογική Κλινική» υποχώρησαν κατά 10,92% στα 7,66 εκατ. ευρώ (8,61 εκατ. ευρώ το 2017) και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 3,39 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 19,6%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 1,83 εκατ. ευρώ, μειώνοντας ισόποσα τις ζημιές εις νέον.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 52,6 εκατ. ευρώ από 56,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017 και ο καθαρός δανεισμός (σ.σ. μετά την αφαίρεση ταμειακών διαθεσίμων 12,3 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σχετικά υψηλός έναντι των ετήσιων EBITDA.

Ο δανεισμός της εταιρείας αναχρηματοδοτήθηκε, στο σύνολό του, πέρσι, από την τράπεζα Πειραιώς (μοναδική πιστώτρια τράπεζα), με υπογραφή τροποποιητικών πράξεων. Με βάση τους νέους όρους, για την τρέχουσα χρονιά η Ρέα θα πρέπει να εξοφλήσει δάνεια 3,74 εκατ. ευρώ. Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ 0,00%, ύψους ευρώ 76,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικά Νέα