Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και άλλες διατάξεις».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα αρχίσει την Πέμπτη 7/11, στις 16:00, παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος επί τούτου θα επιστρέψει αύριο το βράδυ από το Κατοβίτσε όπου βρίσκεται, για το παγκόσμιο συνέδριο του WADΑ. Οι επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα 11/11 και την Τετάρτη 13/11, ενώ στη συνέχεια το Σχέδιο Νόμου αναμένεται να πάρει το δρόμο προς την Ολομέλεια.

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά την κύρωση της Σύμβασης Μακόλιν του Συμβουλίου της Ευρώπης περί χειραγωγημένων αγώνων, η οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου πέντε χρόνια.

Το δεύτερο μέρος αφορά μέτρα καταπολέμησης της βίας στους αθλητικούς χώρους και, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

– Παρέχει τη δυνατότητα στην Αστυνομία να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οποτεδήποτε, εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων περί έκδοσης και θέσης σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου, ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναφερόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου.

– Επιτρέπει στην αστυνομία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών, για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων.

– Αποσυνδέεται το αποτέλεσμα ενός αγώνα από την ποινική μεταχείριση αδικημάτων βίας. Οι προβλεπόμενες ποινές επιβάλλονται εφεξής, σε όποιον προκαλέσει αδίκημα βίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος του αγώνα.

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου είναι και αυτό στο οποίο αναμένεται να επικεντρωθεί η συζήτηση, αφού επανακαθορίζει το όριο θητειών προέδρων και εκτελεστικών μελών στα διοικητικά συμβούλια αθλητικών ομοσπονδιών, θεσπίζοντας παράλληλα για πρώτη φορά όριο ηλικίας (70 έτη). Παράλληλα, αναστέλλονται ως τις 31/12/2020 οι διατάξεις του νόμου 4603/2019, που αφορούν τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών. Στο άρθρο 9, δε, θεσμοθετείται η δυνατότητα εκμίσθωσης ή παραχώρησης προς χρήση Ολυμπιακών ακινήτων σε Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες, οι οποίες θα καταθέσουν επενδυτικό σχέδιο επισκευής ή μετασκευής τους και θα αναλάβουν τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησής τους. Η συγκεκριμένη διάταξη ανοίγει (καταρχήν) το δρόμο για την παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου των Άνω Λιοσίων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών. Οι σημαντικότερες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο τρίτο μέρος του αθλητικού νομοσχεδίου είναι οι εξής:

– Ρυθμίζεται η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας από τον αρμόδιο υπουργό, των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, η οποία διενεργείται εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους (αντί ενός μήνα που ισχύει τώρα).

– Αναστέλλεται ως τις 31/12/2020 η ισχύς διατάξεων του ν. 4603/2019, αναφορικά με την υποχρέωση αθλητικών οργανώσεων να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εισήχθησαν με τον αναφερόμενο νόμο.

– Σε ό,τι αφορά στις θητείες στα διοικητικά συμβούλια ομοσπονδιών, το νομοσχέδιο αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται στο ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από τρεις συνολικά φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές, πλήρους ή μερικής θητείας. Το παραπάνω όριο θητειών ως προς τον πρόεδρο, δύναται να επεκταθεί για μία επιπλέον θητεία, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο συνεχόμενες θητείες ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος ίση με μία πλήρη θητεία. Μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας ουδείς δύναται να εκλεγεί εκ νέου σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας».

– Αμέσως μετά, προστίθεται μία επιπλέον παράγραφος στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ότι: «Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και οι θητείες που έχουν ολοκληρωθεί πριν, καθώς και αυτές που είναι ενεργές κατά τη δημοσίευση του παρόντος».

– Παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης, για δέκα και πλέον έτη, οποιουδήποτε ολυμπιακού συγκροτήματος σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια ΑΑΕ υποβάλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκατάστασης και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησής της.

Στο τέταρτο μέρος, επεκτείνεται και στους διακριθέντες αθλητές που υπηρετούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δυνατότητα απόσπασης στη ΓΓΑ ή σε άλλους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς.

Τέλος, με το πέμπτο μέρος του σχεδίου νόμου επικυρώνεται το νέο καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που τη μετατρέπει σε μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από τον Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (μόνο ως προς τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, τακτικών ή έκτακτων). Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους της ΕΟΕ (μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το νομοσχέδιο τους παρέχει τη δυνατότητα, εντός έξι μηνών, να υποβάλουν αίτηση για μετάταξή τους στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενα από το Δημόσιο νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Όσοι εργαζόμενοι παραμείνουν στην ΕΟΕ, θα συνεχίσουν να αμείβονται με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο του δημοσίου.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα