Η συγκροτηµένη και ολιστική ESG στρατηγική του Οµίλου Motor Oil

Η μετάβαση σε ένα μέλλον βιωσιμότητας και αειφορίας προϋποθέτει δυναµική αντιµετώπιση των επερχόµενων προκλήσεων, καθώς και τον σχεδιασµό ενός ολιστικού και µακροπρόθεσµου πλάνου, εκ µέρους όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ο Όµιλος Motor Oil, µε σταθερά βήµατα και συνέπεια, υιοθετεί ανανεώσιµες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας ως ένα µέσο που θα διευκολύνει την ενεργειακή µετάβαση, καθώς και όλες τις κανονιστικές και ρυθµιστικές πολιτικές που σκοπεύουν να ευθυγραµµίσουν τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων βιωσιµότητας από τις εταιρείες.

O Όµιλος Motor Oil έχει θέσει στόχους σε όλους τους πυλώνες του ESG

Στον πυλώνα του Περιβάλλοντος, ο Όµιλος δρα µε το βλέµµα στραµµένο στην Εξέλιξη, έχοντας δαπανήσει 964 εκατ. ευρώ σε ευθυγραµµισµένες µε την Ευρωπαϊκή Ταξινοµία βιώσιµες επενδύσεις (Capex), διαθέτοντας αυτή τη στιγµή 773 MW συνολική εγκατεστηµένη ισχύ ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η συνολική παραγωγή ενέργειας από τη λειτουργική δυναµικότητα της θυγατρικής της εταιρείας MORE είχε ως αποτέλεσµα την αποφυγή 416.000 τόνων CO2e (µε βάση τη µεθοδολογία αποφευχθεισών εκποµπών του IRENA), ενώ αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι το 100% του νερού που χρησιµοποιείται στο διυλιστήριο του Οµίλου προέρχεται από τη θάλασσα και περίπου το 35% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (από ορισµένες θυγατρικές).

Ασφαλώς, η στρατηγική του Οµίλου για την ενεργειακή µετάβαση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τους στόχους απανθρακοποίησης, οι οποίοι αποσκοπούν στην απόλυτη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (Scope 1&2) έως το 2030 και στην επίτευξη µηδενικών εκποµπών έως το 2050 (έναντι του 2021), λαµβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η ενεργειακή µετάβαση.

Επιπρόσθετα, το υλοποιούµενο έργο δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα IRIS αναµένεται να µειώσει το συνολικό ανθρακικό αποτύπωµα του διυλιστηρίου κατά 25% (~495.000 τόνοι δέσµευσης CO2 ετησίως), συνεισφέροντας δραστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Οµίλου και θέτοντας τις βάσεις για την παραγωγή συνθετικών καυσίµων, µέσω της κατασκευής και λειτουργίας µιας νέας µονάδας παραγωγής συνθετικής µεθανόλης, µε εξαιρετικά χαµηλές εκποµπές άνθρακα.

Το γεγονός ότι το Ταµείο Καινοτοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε το έργο IRIS της Motor Oil για χρηµατοδότηση ύψους 127 εκατοµµυρίων ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι η διαδικασία προετοιµασίας της συµφωνίας επιχορήγησης θα ολοκληρωθεί επιτυχώς, δίνει µία σαφή ψήφο εµπιστοσύνης στη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και ενεργειακής µετάβασης του Οµίλου.

Επιπλέον, ο Όµιλος εγκατέστησε µόνο το 2022 σχεδόν 800 σηµεία φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, µε στόχο να φτάσουν τα 4.000 έως το 2030, επιδιώκοντας να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα µας.

Ο πυλώνας της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί θεµέλιο πάνω στο οποίο ο Όµιλος αναπτύσσει διαρκώς πολιτικές και καλλιεργεί ισορροπηµένες σχέσεις µε τους εργαζόµενους, τους συνεργάτες και τους προµηθευτές του, οι οποίες διέπονται από εµπιστοσύνη, ακεραιότητα και διαφάνεια. Η ηθική άλλωστε είναι ενσωµατωµένη στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του Οµίλου Motor Oil, διαχρονικά.

Συγκεκριµένα, το 2022, ο Όµιλος υιοθέτησε και ενίσχυσε πολιτικές όπως ο κώδικας δεοντολογίας και εταιρικής υπευθυνότητας, η πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, αλλά και η πολιτική αποδοχών των διοικητικών στελεχών. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος έχει συγκροτήσει προϋπολογισµό ύψους 16 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτοµίας και του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Οµίλου.
Αναφορικά µε τον πυλώνα της Κοινωνίας, ο Όµιλος παραµένει προσηλωµένος στην προσφορά και τη φροντίδα, µε ευαισθησία αλλά και πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του ως εταιρικός πολίτης.

Συγκεκριµένα, την περασµένη χρονιά το “κοινωνικό προϊόν” του Οµίλου ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ, ενώ επένδυσε 64 εκατ. ευρώ για κοινοτικές επενδύσεις και χορηγίες. Επιπλέον, 4 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για την υγεία και την ασφάλεια, µία επένδυση που οδήγησε σε µηδενικά σοβαρά εργατικά ατυχήµατα µέσα στο 2022.

Παράλληλα, την περίοδο 2015-2022 διατέθηκαν 9,8 εκατοµµύρια ευρώ για προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ µόνο την περασµένη χρονιά (2022) καταγράφηκαν 37.507 συνολικά ώρες εκπαίδευσης και το 98,5% των εργαζοµένων έλαβαν αξιολόγηση απόδοσης.

Ο Όµιλος Motor Oil δεσµεύεται στις αρχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και ευθυγραµµίζει τη λειτουργία του βάσει αυτών, µε στόχο να πρωταγωνιστήσει στο νέο ενεργειακό και ταυτόχρονα βιώσιµο τοπίο.

Έχοντας µάλιστα αξιολογηθεί µε “Α” από την “MSCI ESG Rating”, αναφορικά µε τις επιδόσεις του σε θέµατα ESG, δείχνει στην πράξη την αφοσίωσή του σε υπεύθυνες και βιώσιµες επιχειρηµατικές πρακτικές, τηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Προσφάτως, µάλιστα, αναβάθµισε τη θέση του σε έναν από τους κορυφαίους οργανισµούς για την αξιολόγηση επίδοσης εταιρειών σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, Ecovadis, αποσπώντας το Αργυρό Βραβείο (silver medal) και λαµβάνοντας βαθµολογία που είναι στο κορυφαίο 25% των συµµετεχόντων στη συγκεκριµένη αξιολόγηση.

Στον πυλώνα του Περιβάλλοντος, ο Όµιλος δρα µε το βλέµµα στραµµένο στην Εξέλιξη, έχοντας δαπανήσει 964 εκατ. ευρώ σε ευθυγραµµισµένες µε την Ευρωπαϊκή Ταξινοµία βιώσιµες επενδύσεις.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα