Η Eurobank στη νέα εποχή «Open Banking» για τις Ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, υιοθετώντας τη σχετική Κοινοτική Οδηγία Πληρωμών «Payment Services Directive – PSD2», η οποία έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και φθηνότερων καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους τρίτους παρόχους, η Eurobank διευκολύνει τη δημιουργία νέων, εξελιγμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την περαιτέρω απλοποίηση των καθημερινών τους συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ήδη από τις 24/5/2019, πιστοποιημένοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά, όπως ιδρύματα πληρωμών, τραπεζικά ιδρύματα εξωτερικού, κ.α., έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με τα συστήματα της Eurobank και να δημιουργήσουν με την Τράπεζα καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διαχείρισης οικονομικών αλλά και πληρωμών. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των ειδικά σχεδιασμένων APIs της Eurobank, σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, ενώ για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των δεδομένων απαιτείται η ρητή συναίνεση του πελάτη. Σημειώνεται ότι οι νέες αυτές δυνατότητες έχουν διατεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (sandbox) ήδη από τον Μάρτιο του 2019.

Η νέα Κοινοτική Οδηγία τίθεται σε πλήρη ισχύ τον Σεπτέμβριο 2019. Η Eurobank προσκαλεί όλους τους πιστοποιημένους Ευρωπαϊκούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να επισκεφθούν το https://developer.eurobank.gr και να δοκιμάσουν τις νέες δυνατότητες έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν από κοινού με την Τράπεζα τη νέα εποχή για την Τραπεζική αγορά.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων

Σε συνέχεια της από 14ης Ιουνίου 2019 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα») ενημερώνει ότι στις 24.06.2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης των 888 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. («Grivalia»), όπως αυτή η εταιρική πράξη αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 05.04.2019 και εγκρίθηκε στις 17.05.2019 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1547823-1 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το τελικό καθαρό προϊόν της πώλησης ανέρχεται σε €720,74. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 21.05.2019 (record date), ως μέτοχοι της πρώην εισηγμένης εταιρείας Grivalia.

Το ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους από το προϊόν της πώλησης θα αποδοθεί ως εξής:

Α) Στους δικαιούχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση, στις 28.06.2019, σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα.

Β) Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράξουν το προαναφερθέν ποσό από τις 28.06.2019 ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ή

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι δικαιούχοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (ΚΑΜΕ) και, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400).

Σχετικά Νέα