Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της «ΔΡ. Δ. Α. Δελής» από τη «RAVAGO CHEMICALS S.A»

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΡ. Δ. Α. Δελής Ανώνυμη Εταιρεία Αντιπροσωπειών Εμπορίας Χρωμάτων Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανίας» από την εταιρεία «RAVAGO CHEMICALS S.A.».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που συνεδρίασε σε τμήμα στις 21 Μαρτίου 2019, «ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 681/2019 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 25/01/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» από την εταιρεία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» μέσω της εξαγοράς του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής διανομής και εμπορίας χημικών προϊόντων παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Σχετικά Νέα