Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά την Ελμίν Βωξίτες

Στην αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη και συγκεκριμένα κατά της εταιρείας Ελμίν Βωξίτες Α.Ε, προτίθεται να προχωρήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η ολομέλεια της ανεξάρτητης αρχής θα συνεδριάσει στις 12 Ιουνίου 2019 για να εξετάσει, κατόπιν εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του ν.3959/2011, εάν πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 του ν.3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) από την εταιρεία Ελμίν Βωξίτες Α.Ε που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη και εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.

Κατά την εισήγηση, επί της διαδικασίας για την ενδεχόμενη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, προτείνεται η εκ μέρους της Ε.Α. αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελμίν Βωξίτες Α.Ε., τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης και στα οποία ιδίως μπορούν να περιληφθούν τα κατωτέρω:

1. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να προμηθεύσει τη «Μυτιληναίος» με τις απαιτούμενες ποσότητες βωξίτη για το έτος 2019, αντίστοιχα με τις ποσότητες και σύμφωνα με τους όρους προμήθειας ποσοτήτων μικτού προϊόντος βωξίτη του 2018, για την αντιμετώπιση του πιθανολογούμενου συστημικού κινδύνου στις σχετικές αγορές.

Προς υλοποίηση του εν λόγω μέτρου, η Ελμίν Βωξίτες θα πρέπει να προβεί, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, στην πρόσκληση σε διαπραγμάτευση προς τη «Μυτιληναίος» ώστε να τροποποιηθεί άμεσα η σε ισχύ από 22/03/ 2019 υπογραφείσα, με επιφύλαξη εκ μέρους της «Μυτιληναίος», σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Η εν λόγω διαπραγμάτευση θα περατωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την εκκίνηση. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει στην Ε.Α. αποδεικτικά των εν λόγω περιγραφόμενων ενεργειών εντός 10 ημερών από την περάτωσή τους.

2. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τη «Μυτιληναίος» με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια βωξίτη, ικανή να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της «Μυτιληναίος» και της κατάντη αγοράς για την περίοδο μετά τη λήξη της ισχύουσας ως άνω τροποποιηθείσας σύμβασης. Η εν λόγω διαπραγμάτευση θα πρέπει να εκκινήσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και να περατωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκκίνησή της. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει αποδεικτικό των ενεργειών της, εντός 10 ημερών από τη λήξη των διαπραγματεύσεων.

3. Τα μέρη να εκκινήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων (παραχωρήσεων) που κατέχουν από κοινού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Η εταιρεία Ελμίν Βωξίτες να κοινοποιήσει στην Ε.Α. αποδεικτικά της κατάληξης των ανωτέρω ενεργειών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και να ολοκληρωθούν εντός δύο μηνών από την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Διάρθρωση της αγοράς

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η ελληνική παραγωγή βωξίτη του 2017 ανήλθε σε 1.927.093 τόνους από τους οποίους 1.341.000 τόνοι τροφοδότησαν το «Αλουμίνιον της Ελλάδας» (ΑτΕ) και 586.093 τόνοι διοχετεύτηκαν στη διεθνή αγορά και για χρήσεις όπως την παραγωγή αλουμινούχων τσιμέντων, τις μεταλλουργίες σιδήρου (ως συλλίπασμα), την παραγωγή πετροβάμβακα και την παραγωγή λειαντικών μέσων.

Κυριότεροι παραγωγοί βωξίτη στη χώρα είναι η «Ελμίν Βωξίτες», σχήμα που προήλθε από τη συνεννόηση των εταιρειών «Ελμίν» και «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες». Η άλλη παραγωγός εταιρεία του χώρου, είναι η θυγατρική της ΑτΕ, «Δελφοί – Δίστομον», η οποία διενεργεί υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας, παράγοντας περίπου 650.000 τόνους βωξίτη ετησίως.

Το 2017 η ΑτΕ, εκτός από τους 1.341.000 τόνους ελληνικού βωξίτη, απορρόφησε και 510.000 τόνους τροπικού (εισαγόμενου) βωξίτη.

Σχετικά Νέα