Ευρωπαϊκή Πίστη: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης Μαΐου 2019 εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την επομένη εργάσιμη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Τετάρτη 22/05/2019 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:

Σταύρος Λεκκάκος – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Γεωργακόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Χαλκιόπουλος – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Βερζοβίτης – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διαμαντόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έρικ Κρίστοφερ Σάρπ – Εκτελεστικό Μέλος
Keith Morris – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστόφορος Πούλιος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ελέγξει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Επίσης ανακοινώνεται ότι η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 ως ακολούθως:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Γεώργιος Κωνσταντινίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Χριστόφορος Πούλιος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής.

Ο προτεινόμενος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο, και διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Σχετικά Νέα