Εθνική Συντονίστρια για την παιδική κακοποίηση η Έλενα Ράπτη

ÄÉÁÑÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ, Ç ÄÉÁÑÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ ÊÁÉ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ, Ç ÄÉÁÑÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÌÏÑÖÙÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÊÁÉ Ç ÅÉÄÉÊÇ ÌÏÍÉÌÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÉÓÏÔÇÔÁÓ, ÍÅÏËÁÉÁÓ ÊÁÉ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÙÍ ÔÏÕ ÁÍÈÑÙÐÏÕ èá óõíÝëèïõí óå êïéíÞ óõíåäñéÜóç ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò: Åèíéêü Ó÷Ýäéï ÄñÜóçò ãéá ôçí Ðñïóôáóßá ôùí Ðáéäéþí áðü ôç ÓåîïõáëéêÞ Êáêïðïßçóç êáé ÅêìåôÜëëåõóç. Ôá ìÝëç ôùí Åðéôñïðþí èá åíçìåñþóåé ï Õðïõñãüò Åðéêñáôåßáò, ê. ×ñÞóôïò – Ãåþñãéïò ÓêÝñôóïò.

Καθήκοντα συντονίστριας για την παιδική κακοποίηση αναλαμβάνει με απόφαση του πρωθυπουργού, η βουλευτής της ΝΔ, Έλενα Ράπτη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, τη θέση του Εθνικού Συντονιστή προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίζεται στη Βουλή.

Με βάση τη διάταξη, καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Το πρόσωπο αυτό θα είναι η βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη, πρόσωπο με ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα των δικαιωμάτων και των ανηλίκων, με θητεία που θα εκτείνεται ως το 2027.

Ο Εθνικός Συντονιστής παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ή των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται την επικαιροποίησή τους, σε συνεργασία με την αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Επίσης, συνεργάζεται με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση, όπου καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης.

Για την άσκηση των καθηκόντων του ο Εθνικός Συντονιστής δεν λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται κατά άσκηση των καθηκόντων του από την Προεδρία της Κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα