Έρχονται τα «πάνω – κάτω» στη λειτουργία των παιδότοπων – Πότε επιβάλλονται λουκέτα και πρόστιμα 10.000 ευρώ

Οι παιδότοποι είναι μία από τις πιο δημοφιλείς διεξόδους αναψυχής ιδιαιτέρως για τις οικογένειες που ζουν στις πόλεις. Ωστόσο, με τη νέα ΚΥΑ αναμένονται μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία τους που μπορεί να οδηγήσουν σε κλείσιμο ή και σε πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται νέοι όροι, πρϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων, αντικαθιστώντας έτσι ό,τι ίσχυε από το 2007.

Στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται πως για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο,“κατόπιν χορήγησης προέγκρισης από το κατά τόπο Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο”.

Για τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής του θέση.Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση. Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να τον διαβιβάσει στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε 30 ημέρες να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών, από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.

Να σημειωθεί πως για τις περιπτώσεις που την άδεια χορηγεί ο Δήμος, ως αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αναφέρεται η Δημοτική Αστυνομία και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και Αιρετούς.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους παιδότοπους σε χερσαία ζώνη εμπορικού λιμένα, εντός κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμένων, καθώς και σε χώρους άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κλπ.

Στο νέο πλαίσιο δεν υπάγονται

α) παιδικοί σταθμοί και σχολεία,

β) χώροι πανηγυριών και γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις,

γ) εγκαταστάσεις αναψυχής (π.χ. λούνα πάρκ, τσίρκο, υδροπάρκα, κ.ά.),

δ) χώροι δημιουργικής απασχόλησης κλπ., ε)παιδικές χαρές, στ) η ίδρυση παιδότοπων εντός πλοίων.

Οι σημαντικές διαφορές σε παραδείγματα

Ο παλιός νόμος περιελάμβανε την ψυχαγωγία παιδιών από 2,5 έως 10 ετών. Μετά τις αλλαγές το ηλικιακό όριο αυξήθηκε σε έως 14 ετών.

Άλλο παράδειγμα, η προσθήκη διάταξης πως στο χώρο διαμονής του παιδότοπου επιτρέπεται η διάθεση των ειδών κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά για το οποίο απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γενικότερα, στην περιλαμβάνεται πλήθος παραμέτρων, όπως :
– Απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού, με ειδικό Παράρτημα που αποτελεί ενδεικτικό κατάλογο εξοπλισμού παιδότοπου και αντιστοίχισης προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής του
– Υποχρεώσεις των υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
– Πρόσθετες προδιαγραφές λειτουργίας
– Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδότοπων
– Ελεγκτικές διαδικασίες
– Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
– Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
– Διαδικασία ελέγχων και κυρώσεων. Οι κυρώσεις, εάν η άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο, επιβάλλονται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της.  Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

Σε περιπτώσεις που ο παιδότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Ρητά προβλέπεται πως τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Φορέα που τα επιβάλλει.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σχετικά Νέα