Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην απόκτηση της Άλφα Γεωργικά Εφόδια από την Adama

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 22/5/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 712/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την από 22/11/2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία ADAMA AGRICULTURE B.V. αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά σε επιμέρους υπο-αγορές αγροχημικών προϊόντων, σπόρων και λιπασμάτων (τόσο σε επίπεδο προμήθειας όσο και επίπεδο εμπορίας/ διανομής), παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της κατ’ άρθρο 8 παρ. 4 του ως άνω νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές υπο-αγορές.

Σχετικά Νέα