Ελλάκτωρ: Στις 11 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ που θα συνεδριάσει στις 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τον N. 4548/2018 – Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του N. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920.

5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του N. 4548/2018.

6. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

7. Έγκριση εγγυήσεων που παρασχέθηκαν υπέρ συνδεδεμένων με την Εταιρεία νομικών προσώπων υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, κατ΄άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 2

8. Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

9. Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους Δ.Σ. από μη εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την δεκάτη ογδόη (18η) Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σχετικά Νέα